Разнообразието от курсове, които предлага Language Academy, Ви дава възможност да изберете най-подходящият курс за Вас и Вашите лични потребности.

Нашият екип от висококвалифицирани специалисти е винаги са на разположение, за да Ви посъветват и предложат най-добрата програма под формата на индивидуално, групово и/или корпоративно обучение.

За записване в първо ниво не се полага тест.
За всяко следващо ниво се прави тест в езиковия център

Elementary (A1)

Тук курсистите научават пет глаголни времена-сегашно просто сегашно продължително, минало просто бъдеще време, изразено с „going to”, сегашно перфектно време, както и около 2000 нови думи

Pre-Intermediatе (A2)

Курсът е естественото продължение на Elementary (A1) и изцяло покрива изискванията за ниво А2 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа;

Intermediate (В1)

Покрива изискванията за ниво В1 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа; Разширява и затвърждава познатите, граматически структури от предходните две нива: Сегашно просто, Сегашно продължително време, Минало просто време, Минало продължително време, Условно наклонение, Перфектните времена, Предаване на непряка реч, Модални глаголи;

• предлага на курсистите един функционален английски език, от който те имат нужда, за да работят, пътуват, общуват;
• съдържа специални секции с граматически упражнения;
• подобрява уменията за свободна комуникация.

Upper-Intermediate (B2)
Курсът е само за напреднали.
Всички знания, които сте усвоили успешно – могат да бъдат разширени и експлоатирани.
За усвояване и за затвърждаване са предложени повече от 3000 лексикални единици.
Основният акцент е поставен върху прецизния и правилен изказ, върху дискутирането на общочовешки теми и проблеми.

Advanced (С1)

Курсът е само за напреднали, специално разработен за курсисти, които владеят езика почти перфектно. Акцентира се върху четирите основни езикови умения
– слушане
– писане
– четене
– говорене